fbpx

Toukai University Internship @LandHousing

Tokai University Internship @LandHousing

LandHousing ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโทไค (Tokai University) เข้ามาเรียนรู้การทำงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ พร้อมลองปฏิบัติจริง ทั้งกระบวนการหาห้องและไปชมสถานที่จริง รวมไปถึงศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับหลักการตลาดในการหาลูกค้า

Related post

  1. Life Support

  2. Event&Seminar with LH