fbpx

【ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นกัน】กู้ซื้อแต่ลดภาษีได้?

หลายท่านที่อยู่ที่ญี่ปุ่นและกำลังสนใจการกู้ซื้อบ้านอาจจะกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะต้องชำระทั้งดอกเบี้ยกู้ซื้อรวมไปถึงภาษีต่างๆในอนาคต แต่รู้หรือไม่ว่า การกู้ซื้อบ้านอาจช่วยคุณลดหย่อนภาษีได้ด้วย!? เนื่องจากปัจจุบันญี่ปุ่นได้ออกมาตราการเพื่อสนับสนุนให้คนกู้ซื้อบ้านกันมากขึ้น โดยอาจเรียกอย่างง่ายว่าเป็น “ระบบเอื้อต่อการถือครองบ้าน ฉบับปี 2020”

1. การลดหย่อนภาษีเงินได้จากการกู้ซื้อที่อยู่อาศัย

・เป็นระบบสำหรับผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยโดยวิธีการกู้

・หากมีเงื่อนไขที่ตรงกับรายละเอียดด้านล่างนี้ สามารถทำเรื่องขอรับเงินภาษีคืน หรือลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 5 ล้านเยน ในระยะเวลา 10 ปี

《เงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี》

A-กรณีบ้านที่สร้างใหม่

 • อาศัยอยู่ที่นั่นเองหลังจากซื้อและถือครองภายใน 6 เดือน
 • รายได้ของปีที่จะขอลดหย่อนภาษีจะต้องต่ำกว่า 30,000,000 เยน
 • ไม่ได้เข้าข่ายในกรณีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ก่อนและหลังปีที่เข้าพักไป 2 ปี
 • ระยะเวลาในการคืนเงินกู้มากกว่า 10ปี
 • พื้นที่ที่อยู่ (ขนาดพื้นที่ตามในทะเบียนบ้าน) มากกว่า 50 ตร.ม.ขึ้นไป และมีพื้นที่สำหรับพักอาศัยมากกว่า ½ ของพื้นที่ทั้งหมด

B-กรณีบ้านมือสอง

 • จะต้องตรงตามเงื่อนไขข้อ A เบื้องต้น
 • อายุปีที่สร้างภายในระยะเวลา 20 ปี (หรือ 25 ปี หากเป็นอาคารที่ทนต่อไฟได้)
 • ไม่ใช่การซื้อขายจากญาติในครอบครัวที่มีแหล่งรายได้ที่เดียวกัน
 • ไม่ใช่บ้านที่ได้จากการรับมอบเป็นของขวัญ

C- กรณีที่กู้เพื่อรีฟอร์ม

 • จะต้องตรงตามเงื่อนไขข้อ A เบื้องต้น
 • เป็นการรีฟอร์มบ้านเพื่อครอบครองและอยู่อาศัยเอง
 • มีการปรับเปลี่ยน/ซ่อมแซมที่เกี่ยวกับงานรีฟอร์มดังต่อไปนี้

・รีฟอร์มเพื่อการประหยัดพลังงาน

・รีฟอร์มให้เป็นที่อยู่แบบ Barrier-free design (การออกแบบเพื่อคนพิการ)

・รีฟอร์มให้ทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้

・รีฟอร์มปรับเปลี่ยนแปลนห้อง

 • ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูงกว่า 1,000,000 เยนขึ้นไป
 • กรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยและร้านค้าในแห่งเดียวกัน ค่าใช้จ่ายรีฟอร์มในส่วนของที่อยู่อาศัยจะต้องมากกว่าครึ่งนึงของทั้งหมด

《รายละเอียดของการลดหย่อนภาษี》

มี/ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ขายเป็นนิติบุคคล (คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%) กรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
กำหนดเวลา ซื้อและเข้าอยู่ภายในเดือนธันวาคม ปี 2021
ยอดเงินกู้คงเหลือปลายปีที่จำกัดในการลดหย่อน・・①

 

40,000,000 เยน

【50,000,000 เยน】

20,000,000 เยน

【30,000,000 เยน】

อัตราลดหย่อนภาษี・・② 1.0%
ระยะเวลาในการลดหย่อน・・③ 10 ปี
จำนวนเงินที่สามารถลดหย่อนได้สูงสุด

(①×②×③)

4,000,000 เยน

【5,000,000 เยน 】

2,000,000 เยน

【3,000,000 เยน】

จำนวนเงินที่สามารถลดหย่อนจากภาษีท้องถิ่นได้สูงสุด 136,500 เยน 97,500 เยน

* ตัวเลขใน 【 】เป็นเฉพาะกรณีของที่อยู่อาศัยที่เข้าข่ายเกณฑ์การก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงในระยะยาวและมีแผนจัดการดูแลอย่างดี และได้รับการรับรองในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

*กรณีที่หักด้วยภาษีเงินได้ไม่หมด สามารถลดหย่อนภาษีจากภาษีท้องถิ่นได้ในกรอบจำนวนเงินสูงสุดข้างต้น

นอกจากนั้นแล้ว กรณีที่ซื้อที่อยู่อาศัยหลังจากที่ญี่ปุ่นเพิ่มอัตราภาษีเป็น 10% ในปี 2019 สามารถขยายเวลาการลดหย่อนภาษีได้อีก 3 ปี (ยกเว้นการซื้อที่อยู่อาศัยจากบุคคลธรรมดา)

《รายละเอียดของการลดหย่อนในระหว่างช่วงเวลาที่ขยายออกมา》

① 1% ของยอดเงินกู้ของที่อยู่อาศัยที่คงเหลือปลายปี (สูงสุด 40,000,000 เยน )

② 2% ของราคาที่ซื้ออสังหาฯนั้น ÷ 3 ปี (สูงสุด 40,000,000 เยน )

*ในกรณีที่พักอาศัยนั้นเข้าข่ายเกณฑ์การก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงในระยะยาวและมีแผนจัดการดูแลอย่างดี หรือที่เข้าข่ายเกณฑ์ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 50,000,000 เยน

กำหนดว่ายอดเงินในข้อ ①หรือ② ที่น้อยกว่าจะถือเป็น ยอดเงินลดหย่อนของทุกปี

《เอกสารที่ใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษี》

 • ใบหักภาษี ณ ที่จ่ายของรายได้
 • ใบแสดงยอดเงินกู้ที่พักอาศัยที่คงเหลือปลายปี
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเอกสารสัญญาการซื้อขาย
 • ใบแสดงการจดทะเบียน

2. ระบบเงินเยียวยาที่พักอาศัย

ระบบนี้เป็นการวางมาตราการเพื่อลดภาระของผู้ซื้อที่อยู่อาศัย ภายหลังจากการเพิ่มอัตราภาษีในปี 2019 โดยจะได้รับเงินสดช่วยเยียวยา ต่ำสุด 100,000 เยน-สูงสุด 500,000 เยน มีผลบังคับใช้ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ.2021

《ผู้ที่ตรงตามเกณฑ์การเยียวยา》

 • เป็นผู้ที่มีสัดส่วนการถือครองพื้นที่ตามทะเบียนอสังหาฯ
 • เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในที่อยู่นั้นๆ
 • มีรายได้รวมโดยประมาณต่ำกว่า 7,750,000 เยน (6,500,000 เยนในกรณีที่ไม่กู้ที่อยู่อาศัย )

《เงื่อนไขการรับเงินเยียวยา》

 • เป็นที่อยู่อาศัยที่ถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% (ไม่รวมการซื้อขายบ้านมือสองระหว่างบุคคล)
 • มีขนาดมากกว่า 50 ตร.ม.ขึ้นไป
 • เป็นที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดีตรงตามเกณฑ์การตรวจสอบของหน่วยงานที่ 3

《รายละเอียดเงินเยียยวยา》

รายได้โดยประมาณ จำนวนเงินพื้นฐานในการเยียวยา
ต่ำกว่า 450,000,000 เยน 500,000 เยน
450,000,000-525,000,000 เยน 400,000 เยน
525,000,000-600,000,000 เยน 300,000 เยน
600,000,000-675,000,000 เยน 200,000 เยน
675,000,0000-775,000,000 เยน 100,000 เยน

《ตัวอย่างการคำนวณจำนวนเงินเยียวยา》

・สามี (รายได้ต่อปี 46,000,000 เยน) ・・・สัดส่วนการถือครอง ¾

・ภรรยา (ไม่มีรายได้) ・・・สัดส่วนการถือครอง¼

จำนวนเงินเยียวยาของสามี ⇒ 400,000 เยน ×3/4 =300,000 เยน

จำนวนเงินเยียวยาของภรรยา ⇒500,000 เยน ×1/4 =125,000 เยน

【ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นกัน】คนไทยกู้ซื้อบ้านได้ไหม

Related post

 1. อสังหาเกียวโตทำ Airbnb

  NEW! บ้านทำ Airbnb at KYOTO

 2. ซื้ออสังหาฯญี่ปุ่นในช่วงCovid-19ดีห…

 3. 【ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นกัน】กู้ซื้อบ้านท…

 4. การขายอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น

 5. ที่ดินโตเกียวถูกหรือแพง?

 6. Last Chance! Discounted Capsule Hotel in Tokyo's Heart (Don't Miss Out!)

  4.34% Annual Returns: Invest in a P…

 7. บ้านในฝันใจกลางโตเกียว ดื่มด่ำกับวิวซากุระ 360 องศา

  NEW! พิเศษ บ้านวิวซากุระ ใน Meguro

 8. คนอยู่ญี่ปุ่นต้องอ่าน!ข้อดีในการซื้…